Pravidlá

Stretnutie sa hrá v stanovenom limite spravidla na 10 hier, tzv. endov. Cieľom hry každého družstva je umiestniť a udržať svoje kamene bližšie stredu cieľových kruhov, než ich má umiestnené súper. Hneď ako oba tímy odhádžu všetkých 16 kameňov nastáva koniec endu, následne sa určí, ktoré družstvo v tomto úseku hry zvíťazilo a koľko bodov uhralo.

Za každý kameň, ktorý je v cieľových kruhoch bližšie stredu, než je najbližšie stredu postavený kameň súpera, získava tím 1 bod. Súčet lepšie umiestnených kameňov sa zaznamenáva na výsledkovú tabuľu víťaznému tímu a ten nastupuje na odhadzovanie do ďalšieho endu ako prvý v poradí. V prípade, že po odhodení posledného kameňa endu nie je v cieľových kruhoch ani jediný kameň, končí end nulou.

Na záver stretnutia sa po odohraní stanoveného počtu endov obom družstvám spočítajú všetky získané body z jednotlivých endov a víťazom sa stáva tím s ich väčším súčtom. Toto získava do tabuľky dva body. Stretnutie sa buď skončí nerozhodne a každému tímu sa do tabuľky započíta jeden bod, alebo sa pridáva extraend až do konečného rozhodnutia.